Монголын төмөр замын судалгааны ном зүй

Монголын  төмөр замын  судалгааны   ном зүй

 

Нэг. Эх сурвалж, баримтын эмхтгэл

1.       УБТЗ-ын даргын тушаалууд. Төмөр замын төрөлжсөн архив. 1949-155

          оны фонд.

2.       Монголын төмөр замын түүхэн баримт бичгүүд (1938-1978).УБ., 1980.

3.       Монголын төмөр зам. 1937-1957. Баримт бичгийн эмхтгэл. (Эмхтгэгчид:

          Н.Хишигт, Ч.Дашдаваа, Ж.Нямдаш, Б.Пунсалдулам, С.Туяа). УБ., 2009.

4.       Улан-Баторская железная дорога (Начало XX в-1957 год). Документы и       

          материалы.  (Составители: Ч.Дашдаваа, Н.Хишигт, Ж.Нямдаш,  

          Б.Пунсалдулам, С.Туяа). Улан-Удэ., 2010

5.      УИХ-ын ба Сайд нарын зевлелийн эмхтгэлүүд

6.    Төмөр замын албад хэлтсүүдийн материал

 

Хоёр. Ном, судалгааны зохиол

1.       БНМАУ-ын түүх. III боть. УБ., 1969

3.       СДамбадаржаа. Монголын төмөр замын түүх. УБ., 1978

4.        Императивы России в транспортную систему Восточной Азии. Сборник

           статей. (Отв.ред:Л.В.Курас, Н.Хишигт). Улан-Удэ., 2008.

5.        Г.П.Комаров."И все это-Россия". Иркутск., 1996.

6.        Монголын төмөр замын түүхчилсэн лавлах (1914-1980). УБ., 1981.

7.       Ж.Нямдаш. Өгсүүр зам. УБ.,2003.

8.       В.Г.Третьяков. Железно-дорожная артерия Монголии. Иркутск, 2001

9.        Монголын төмөр замын намын байгууллагын түүх. УБ.,1978.

10.     Ц.Доржсүрэн. Д.Дагважанцан "Монголын төмөр замын ХЗЭ-ийн

         байгууллага" УБ.,1973.

11.  Д.Чулуун, С.Гомбожав. Төмөр замын  гарал үүсэл, УБ, 1980.

12.  Д.Даваажанцан, С.Нацагдорж. "Монголын төмөр зам" товч танилцуулга,

       1978.

13.  "Монголын төмөр зам", УБ. 1980, Хэвлэлд бэлтгэсэн Г.Мягмар, Д.Чулуун.

14.  С.Лувсан. Найрамдалын ган зам, УБ, 1988.

15. Д.Даваажанцан. Монголын төмөр замын намын байгууллага, УБ, 1971.

16.  Ц.Доржсүрэн, Д.Даваажанцан, Монголын төмөр замын ХЗЭ-ийн

      байгууллага, УБ 1973.

17. Ж.Нямдаш. Төмөр замчдын зүтгүүр/МХЗЭ-ийн ахмад ажилтнуудын

      дурсамж. УБ., 2011.

18. Ж.Нямдаш. Төмөр замчдаар овоглосон үйлдвэрчний эвлэл. УБ.,2005.

19. Жалцавын Нямдаш. Ган замын өглөө/Анхны төмөр замчдын дурсамж,  

      ярилцлага /. УБ.,2011.

20. Ж.Нямдаш.  Их говийн ган харгуй/Замын IY ангийн түүхийн товчоон,

      баримт дурсамж/. УБ.,2006.

21. А.Сэрж  Ахмад төмөр замчны  тэмдэглэл, УБ.,1998

22. Лхүндэвийн Сэнгээ Их нүүдлийн хөтөч. Улаанбаатар хот, 2006

23. Баянтүмэний төмөр замын түүх

 

Гурав. Тогтмол хэвлэл

1. Найрамдлын зам сонин  1958 - 1994

2. Монголын төмөр замчдын хэвлэл "Ган зам" сонин/1995-2012/

2015-01-09
Шинэ мэдээ
Зургийн цомог
Шинэ бүтээл