Төмөр замын талаар төрөөс баримтлах бодлго МУИХ-ын 2010 оны 32-р тогтоол
Төмөр замын талаар төрөөс баримтлах бодлого баримт бичгийг эндээс үзнэ үү.
Төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 81-р тогтоол
Төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 81-р тогтоолыг эндээс үзнэ үү.
Монгол Улс: Дэд бүтцийг өргөжүүлэх сорилтыг давахын тулд төсвийн хөрөнгө оруулалтыг сайжруулах
Монгол Улс: Дэд бүтцийг өргөжүүлэх сорилтыг давахын тулд төсвийн хөрөнгө оруулалтыг сайжруулах
ТАВАН ТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙГААС ТӨМӨР ЗАМ ТАВИХ АСУУДЛЫН ТАЛААР МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАД
Монгол Улсын төмөр замын дэд бүтцийн хөгжлийн стратегийг боловсруулахад анхаарвал зохих геополит
  Монгол Улсын  төмөр замын дэд бүтцийн хөгжлийн стратегийг боловсруулахад  анхаарвал зохих геополитикийн зарим асуудлууд /бодлогын...