МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТЄМЄР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ
Төмөр замын тээврийн тухай Монгол Улсын хууль
Энэхүү холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү. http://www.legalinfo.mn/law/details/467